عشق این گنداب هورمونی احمقانه !

1392/09/22 17:41

نویسنده : فائزه عطائی

اینکه عشق فریب طبیعت برای ادامه زاد و ولد در نتیجه ادامه تنازع بقاست خردمندانه ترین حرفی است كه درباره عشق زده شده است و شاعران تا امروز جاهلانه به این فریب مهیب دامن زده اند !

 
دیدگاه ها : () 
برچسب ها: عشق ، آناتومی عشق ، هورمون ، بقا ،