نگفتمت نرو ...

1393/03/7 21:51

نویسنده : فائزه عطائی

نگفتمت نرو گلایل این زمین به قدر یک کفن کفافِ ریشه نمیدهد
نگفتمت که جز بوی چرکِ چاکِ سینه های خالی از قلب در فضا نمی دمد 
نگفتمت که این جماعت جریده با خطُ  رد وحشیِ نگاهت غریبه اند 
نگفتمت که جای بوسه آلتی کریه بر دهانِ سرخ آتشت می نهند

نگفتمت هر آنچه گفتی و نوشته ایم کَشک بود
نگفتمت نرو که رفتنت نتیجتا اشک بود
نگفتمت تو هم به گورِ جدِ خلقِ گُشنه بخند
نگفتمت که حال کُن طبیعتا میانِ این همه جسد بگند

که خَر شو که کَر شو که کور شو ، دهان را ببند
    دهان را ببند
    دهان را ببند

این چنین هوا پَس استُ هرکه سوی خویش داره
دَم نزن سکوت کن که گفتنِ تو نیش داره

ولی تو خر نمیشوی ولی تو کَر نمیشوی
تو نبضُ حَلقِ خَلقِ هر ترانه ای
که بَر بار ، بَر دار، میشود !
دیدگاه ها : () 
برچسب ها: شاهین نجفی ، متن آهنگ نگفتمت نرو ، متن آهنگ ،